ଜମି ସ୍ଥିତି

ଜମି ସ୍ଥିତି

#SL Warehouse Name Desc1 Desc2 Desc3 Desc4 Desc5
1 soro desc1 desc2 desc3 desc4 desc5
2 soro,balaswer desc1 desc2 desc3 desc4 desc5